Monday, May 20, 2024

150 Punjabi Muhavare with meaning and sentences. | ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ 150 ਮੁਹਾਵਰੇ ਅਰਥਾਂ ਅਤੇ ਵਾਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ

- Advertisement -

150+ ਮੁਹਾਵਰੇ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ। 150+ Punjabi Muhavare with Meanings and Sentences

Get all Idioms in Punjabi with Meanings – ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਹਾਵਰੇ: ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਮੁਹਾਵਰੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਮੁਹਾਵਰੇ ਸਾਡੀ ਆਮ ਬੋਲੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਹਾਵਰੇ ਹਨ ਜੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਵਰੇ ਕਲਾਸ 5, ਕਲਾਸ 6, ਕਲਾਸ 7, ਕਲਾਸ 8, ਕਲਾਸ 9 ਅਤੇ ਕਲਾਸ 10, ਕਲਾਸ 11, 12 ਲਈ ਉਪਯੋਗੀ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਆਕਰਣ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਵਰੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ।

ਮੁਹਾਵਰਾ ਕੀ ਹੈ ? Muhavare Ki Hunde Han?

here is completed deatils of Muhavare meaning in Punjabi: ਮੁਹਾਵਰੇ ਇਕ ਤਰਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਰਥ ਵਾਲੇ ਵਾਕਾਂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੋਣ ਗੇਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਸਾਧਾ ਵਾਕ ਨਹੀਂ ਲੇ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਵਾਕਾਂ ਲੋਕੋਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਮਝ ਅਤੇ ਬੋਲੀ ਦੀ ਵਿਵਿਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਮਰਰੀ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਉਪਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਨੂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਇਹ ਗਯਾ ਹੁਣ ਹੈ ਕਿ ਮੁਹਾਵਰੇ ਕਿ ਹੁੰਦੇ ਹਨ

Muhavare Examples – ਉਦਾਹਰਣ:-

  1. ਆਪੇ ਭਲਾ ਆਪ
    • ਅਰਥ: ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਲਾਭ ਵਿੱਚ ਸੋਚੇ ਬਿਨਾ ਹੀ ਕੁਝ ਕਰ ਦੇਵੇ।
  2. ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਚਿੰਨਾਂ ਬੋਲਣਾ
    • ਅਰਥ: ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਅਸਫਲਤਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣਾ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਚਿੰਨਾਂਤ ਕਰਨਾ।

Table of Contents

ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਹਾਵਰੇ | Punjabi Muhavare with Meanings and Sentences in Punjabi Language for Class 9, Class 10 ਅਤੇ Class 12 CBSE and PSEB Students.

Punjabi Muhavare

ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ 120+ ਮੁਹਾਵਰੇ ਪੰਜਾਬੀ (punjabi muhavare) ਵਿਚ ਅਤੇ ਓਹਦੇ ਅਰਥ ਨਾਲ ਜੋ ਤੁਹਉਣੁ ਕਿਥੇ ਉਹ ਕਿਥੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਗੇਂ ਖਾਲੀ TrendPunjabi ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਮਿਲਣ ਗਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੇਡੀ ਹੋ | ਚਲੋ ਫਿਰ ਅਗੇ ਪੜੀਐ-

‘ਓ’ ਅੱਖਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ 5 ਮੁਹਾਵਰੇ ਹਨ ਜਿਨਦਾ ਅਰਥ ਤੇ ਵਾਕ-ਵਿਚਾਰ ਨੀਚੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ: | Udaa Muhavare in Punjabi with Meaning

Udaa Nal Shuru Hon Wale Punjabi Muhavare (Idioms in Punjabi)

1. ਓਹ ਗੋਲੀ ਮਾਰਦਾ ਏ: ਇਸ ਮੁਹਾਵਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜੋ ਜਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਾ ਦੇਵੇਗਾ ਜਾਂ ਮਾਰ ਦੇਵੇਗਾ।

2. ਓਹ ਓਹ ਨਾ ਕਰ: ਇਸ ਮੁਹਾਵਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਲੀ ਕ੍ਰਿਯਾ ਨਾ ਕਰੇ।

3. ਓਹ ਹੇਠਲਾ ਤੇ ਓਹ ਉੱਪਰਲਾ: ਇਸ ਮੁਹਾਵਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਬੇ-ਸਤੀਸੰਗ ਜੋਰ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਉਠਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤਰ ਮਗਰੋਂ ਹੇਠਲੇ ਲਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਉੱਚੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।

4. ਓਹ ਹੇਠਲੇ ਵਲ ਓਹ ਊਚੇ ਵਲ: ਇਸ ਮੁਹਾਵਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਬੇ-ਸਤੀਸੰਗ ਹੋ ਜਾਂ ਹੇਠਲੇ ਲਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਉੱਚੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਉਪਰਲੇ ਵਲ ਹੇਠਲੇ ਲਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਹੋਵੇਗੀ।

5. ਓਹ ਜੋ ਮੰਡਿਆ ਉਹ ਪਾਇਆ: ਇਸ ਮੁਹਾਵਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇਹੜੇ ਕੋਈ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।

‘ਅ’ ਅੱਖਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ 5 ਮੁਹਾਵਰੇ ਹਨ ਜਿਨਦਾ ਅਰਥ ਤੇ ਵਾਕ-ਵਿਚਾਰ ਨੀਚੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ: | Eda Akhar toh Muhavare in Punjabi with Meaning

Ede Naal Shuru Hon Wale Punjabi Muhavare (Idioms in Punjabi)

1. ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਰੱਖਣਾ: ਇਸ ਮੁਹਾਵਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਅਪਨੇ ਹੌਸਲੇ ਨਾ ਹਾਰੇ ਅਤੇ ਜਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹਨ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਮਨਾ ਕਰੇ।

2. ਅੱਖ ਦੀ ਮਾਰ: ਇਸ ਮੁਹਾਵਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਭੇਖ, ਧਰਮ ਜਾਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਸਮਝੇ ਮੁੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

3. ਅਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਅਲੂ ਖਾਣਾ: ਇਸ ਮੁਹਾਵਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਅਗਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਜੇ ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਣਾ ਮਾਰਨਾ ਜਿਵੇਂ ਅਲੂ ਖਾਂਦਾ ਹੈ।

4. ਅੱਖ ਨੇ ਪਤਾ ਵੀ ਕਰਨਾ: ਇਸ ਮੁਹਾਵਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੱਤਾ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ।

5. ਅਲ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੋਲਾ, ਟੇਂਦੂ ਖਿਡਰਾਂ: ਇਸ ਮੁਹਾਵਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਬੇਹਲ ਜਾਂ ਝੂਠੀ ਗੱਲ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਉਸ ਦੀ ਭੁਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ।

‘ੲ’ ਅੱਖਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ 5 ਮੁਹਾਵਰੇ ਹਨ ਜਿਨਦਾ ਅਰਥ ਤੇ ਵਾਕ-ਵਿਚਾਰ ਨੀਚੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ: | Edi Akhar toh Muhavare in Punjabi with Meaning

Edi Naal Shuru Hon Wale Punjabi Muhavare (Idioms in Punjabi)

1. ੲਗੂ ਮੁੱਛ ਅੰਬਰ ਦੀਆਂ: ਇਸ ਮੁਹਾਵਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਹੜ੍ਹੀਆਂ ਵਾਂਗ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਸਨ ਵਾਂਗ ਸੁੰਦਰ ਅਤੇ ਭਾਲੂ ਵਾਂਗ ਹੈ।

2. ੲੁਠ ਕੇ ਹਲਾਂ ਪੱਟਣਾ: ਇਸ ਮੁਹਾਵਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

3. ੲਜਲੀ ਚਮਾਕਨਾਂ: ਇਸ ਮੁਹਾਵਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਬੇ-ਉਮਰ ਅਤੇ ਅਜਲੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।

4. ੲਗੂ ਨੂੰ ਦਿਵਾਨਾ ਕਰਦਾ: ਇਸ ਮੁਹਾਵਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਲਟ ਰਹੇਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਲੇ ਵਿਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

5. ੲੋਂ ਗੁੱਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕੇ ਮੁੜ ਮੁੜ ਖੜਕਣਾ: ਇਸ ਮੁਹਾਵਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਬੜੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

‘ਸ’ ਅੱਖਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ 5 ਮੁਹਾਵਰੇ ਹਨ ਜਿਨਦਾ ਅਰਥ ਤੇ ਵਾਕ-ਵਿਚਾਰ ਨੀਚੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ: | Sassa Akhar toh Muhavare in Punjabi with Meaning

Sassa Naal Shuru Hon Wale Punjabi Muhavare (Idioms in Punjabi)

1. ਸਰੀਰ ਸਨੂੰ ਭਾਣਾ: ਇਸ ਮੁਹਾਵਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਅਤੇ ਆਕਰਸ਼ਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।

2. ਸਰ ਬੱਬਰ ਲੱਟੂ: ਇਸ ਮੁਹਾਵਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹੇ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

3. ਸਨੇਹਾ ਸਾਗਰ: ਇਸ ਮੁਹਾਵਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹਰ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਨੇਹੇ ਹਨ ਜੋ ਵਹਿੰਗੇ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਨ।

4. ਸਾਹਮਣੇ ਲਈ ਜੀਭ ਦੇਣਾ: ਇਸ ਮੁਹਾਵਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਅਪਣੀ ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰੀਵਿੱਚ ਹੇਠਲ ਅਤੇ ਖੁਲ੍ਹ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।

5. ਸਿਆਹ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰ: ਇਸ ਮੁਹਾਵਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਹੌਸਲਾਵਾਂ ਦੇ

‘ਹ’ ਅੱਖਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ 30 ਮੁਹਾਵਰੇ। Hahha Muhavare in Punjabi with Meaning

Hahha Naal Shuru Hon Wale Punjabi Muhavare (Idioms in Punjabi)

1. ਹੱਥ ਵਟਾਉਣਾ – ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਹਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਵਟਾਉਈਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

2. ਹੱਥ ਵੱਢ ਦੇਣਾ – ਤੂੰ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਵੱਢ ਕੇ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹੈਂ ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਡ ਤੋਂ ਤੂੰ ਮੁੱਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।

3. ਹੱਥ ਵਿਖਾਉਣਾ – ਭਾਰਤੀ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਹੱਥ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

4. ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਤੋਤੇ ਉਂਡਣੇ – ਰਘੁਬੀਰ ਨੇ ਕੇਵਲ ਗੈੱਸ-ਪੇਪਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਵਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਪਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ
ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਨਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਤੋਤੇ ਉੱਡ ਗਏ |

5. ਰੱਡਾਂ-ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੋਣਾ – ਪੇਂਡੂ ਲੋਕ ਚੰਗਾ ਖਾਂਦੇ-ਪੀਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨਾਲ਼ੋਂ ਹੱਡਾਂ-ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ
ਹਨ।

6. ਹੱਥਾਂ-ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈਣਾ – ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੋਈ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਬਾਪੂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਅਚਾਨਕ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ
ਹੱਥਾਂ-ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ।

7. ਹੱਥੀਂ ਛਾਂਵਾਂ ਕਰਨੀਆਂ – ਅੱਜ ਦੇ ਜੁਗ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਕੋਲ਼ ਧਨ-ਦੌਲਤ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਅਹੁਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੱਥੀਂ ਛਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ
ਹਨ।

8. ਹਨੇਰ ਆਉਡਾ – ਜੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਆਪਈ ਪਸੰਦ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ਼ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹਨੇਰ ਆ ਗਿਆ?

9. ਹਨੇਰ ਪੈ ਜਾਣਾ – ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਕਮਾਉ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਦਿਹਾਂਤ ਨਾਲ਼ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰ ਪੈ ਗਿਆ।

10. ਹਵਾਈ ਕਿਲ੍ਹੇ ਉਸਾਰਨਾ – ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਏ, ਕੇਵਲ ਹਵਾਈ ਕਿਲ੍ਹੇ ਉਸਾਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿ ਗਏ।

11. ਹਾਲਤ ਪਤਲੀ ਹੋਣਾ – ਘਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪਤਲੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਚੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ।

12. ਹਿੱਕ ‘ਤੇ ਮੂੰਗ ਦਲਨਾ – ਧਨੀ ਲੋਕ ਵਿਆਹਾਂ-ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਤੇ ਫ਼ਜ਼ੂਲ-ਖ਼ਰਚੀ ਰਾਹੀਂ ਆਪਏ ਧਨ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਕੇ ਨਿਰਧਨਾਂ
ਦੀ ਹਿੱਕ ‘ਤੇ ਮੂੰਗ ਦਲ੍ਦੇ ਹਨ।

13. ਹਿੰਗ-ਫਟਕੜੀ ਨਾ ਲੱਗਾ – ਦੇਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਕੁੜੀ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਦੇ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ; ਨਾ ਹਿੰਗ
ਲੱਗੀ, ਨਾ ਫਟਕੜੀ ਅਤੇ ਸੋਭਾ ਵਾਧੇ ਦੀ ਹੋਈ।

14. ਹੇਠਲੀ ਉੱਤੇ ਕਰ ਦੇਣਾ – ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਘਰੋਗੀ ਜੰਗ ਛਿੜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੇਠਲੀ ਉੱਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

15. ਹੌਲਾ ਫੁੱਲ ਹੋਣਾ – ਮੈਂ ਪਰੀਖਿਆ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਪਰਚਾ ਦੇ ਕੇ ਹੌਲ਼ਾ ਫੁੱਲ ਹੋ ਗਿਆ।

16. ਹੌਲਾ ਪੈਣਾ – ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਏ ਆਸਰੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ਼ ਬੰਦਾ ਹੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

17. ਹੱਡ-ਗੇਡੇ ਰਗੜਨਾ – ਚੰਗਾ ਸਮਾਜ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਹੱਡ-ਗੋਡੇ ਨਾ ਰਗੜਨੇ ਪੈਣ।

18. ਹੱਡ ਭੰਨ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ – ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੱਡ ਭੰਨ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ।

19. ਹੱਡਾਂ ਨੂੰ ਰੋਗ ਲਾਉਣਾ – ਉਹਦਾ ਜੁਆਨ ਪੁੱਤਰ ਕੀ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੇ ਤਾਂ ਹੱਡਾਂ ਨੂੰ ਰੋਗ ਲਾ ਲਿਆ; ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਛੇ
ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਪ ਵੀ ਚੱਲ ਵੱਸੀ।

20. ਹੱਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਪੈਣਾ, ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਬੈਠਣਾ – ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਬੈਠਣ ਨਾਲ਼ ਬੰਦਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ
ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੇ ਹੱਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

21. ਹੱਥ ਔਂਡਣਾ – ਜੇ ਗ਼ਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨਸ਼ੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਦੂਜਿਆਂ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਅੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਈ
ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

22. ਹੱਥ ਹਿਲਾਉਣਾ – ਹੱਥ ਹਿਲਾਉ£ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਹੱਥ ਉੱਤੇ
ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਨਾ ਬੈਠੇ।

23. ਹੱਥ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖਣਾ – ਅੱਜ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਕੇ ਹੱਥ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

24. ਹੱਥ ਗਰਮ ਹੋਣਾ – ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬੇਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਹੱਥ ਗਰਮ ਹੋਏ ‘ਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ।
ਇੱਕਾ-ਦੁੱਕਾ ਗ਼ਲਤ ਬੰਦਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਬਾਕੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਦਨਾਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

25. ਹੱਥ ਦਾ ਸੁੱਚਾ ਹੋਣਾ – ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੱਥ ਦਾ ਸੁੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਸਾਰੇ ਇਤਬਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।

26. ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈਣਾ – ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਜਾਈਏ ਉਸ ਨੇ ਤਾਂ ਹੋਈ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

27. ਹੱਥ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਦਿਸ਼ਾ – ਮੱਸਿਆ ਦੀ ਕਾਲ਼ੀ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਪਰ ਦਿਵਾਲੀ ਵਾਲ਼ੇ ਦਿਨ ਦੀਵਿਆਂ
ਨਾਲ਼ ਇਹੀ ਰਾਤ ਜਗਮਗ-ਜਗਮਗ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

28. ਹੱਥ ਪੀਲੇ ਕਰਨਾ – ਦਾਜ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਾਰਨ ਗ਼ਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦੀ ਆਪਈ ਧੀ ਦੇ ਹੱਥ ਪੀਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਨੀਂਦ
ਹਰਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

29. ਹੱਥ-ਪੈਰ ਮਾਰਨਾ – ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਪਾਸੇ ਹੱਥ-ਪੈਰ ਮਾਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।

30. ਹਥ ਮਲ਼ਨਾ – ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਮਲ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ
ਲਾਭ ਨਹੀਂ।

’ ਅੱਖਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ 30 ਮੁਹਾਵਰੇ। Kakka Muhavare in Punjabi with Meaning

Kakka Naal Shuru Hon Wale Punjabi Muhavare (Idioms in Punjabi)

1. ਕੱਖ ਨਾ ਰਹਿਣਾ – ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਪਿੱਛੇ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।

2. ਕਈ ਪੱਤਈਾਂ ਦਾ ਪਾਈ ਪੀਤਾ ਹੋਣਾ – ਜਿਸ ਨੇ ਕਈ ਪੱਤਈਾਂ ਦਾ ਪਾਈ ਪੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ।

3. ਕੱਖ ਭੰਨ ਕੇ ਦੂਹਰਾ ਨਾ ਕਰਨਾ – ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਇ ਦੀ ਆਦਤ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕੱਖ ਭੰਨ ਕੇ ਦੂਹਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।

4. ਕੱਖਾਂ ਤੋਂ ਹੌਲਾ ਹੋਈ – ਰਮਨ ਨੇ ਇਕਰਾਰ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਝਾੜ ਪਾਈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੱਖਾਂ ਤੋਂ ਹੌਲਾ ਹੋ ਗਿਆ।

5. ਕੱਚਾ ਕਰਨਾ – ਰਵੀ ਨੇ ਰਾਜੂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਭੰਨ ਕੇ ਉਸ ਕੱਚਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

6. ਕੱਚੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖੇਡੇ ਹੋਣਾ – ਮੈਂ ਕੱਚੀਆਂ ਗੇਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਖੇਡਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚਲਾਕੀਆਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ।

7. ਕੱਛਾਂ ਮਾਰਨਾ – ਸੁਮਨ ਪੇਪਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਕੱਛਾਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

8. ਕਦਮਾਂ ਹੇਠ ਅੱਖਾਂ ਵਿਛਾਉਣਾ – ਸਿਆਡੇ ਅਤੇ ਹੋਣਹਾਰ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਹੇਠ ਅੱਖਾਂ ਵਿਛਾਉਂਦੇ ਹਨ।

9. ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ – ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਖ਼ਰੀਆਂ-ਖ਼ਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ।

10. ਕਬਰ ਕਿਨਾਰੇ ਹੋਈ – ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਔਲਾਦ ਕਬਰ ਕਿਨਾਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪ ਵੱਖ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

11. ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਮੁਰਦੇ ਪੁੱਟਣਾ – ਮੇਰੇ ਗੁਆਂਢ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਕੇ ਭਰਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਝਗਤ ਕੇ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਮੁਰਦੇ ਪੁੱਟਦੇ ਹੋਏ ਆਪਛਣੇ
ਘਰ ਦੇ ਭੇਤ ਜੱਗ ਜਾਹਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ।

12. ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਕਰਨਾ – ਯੁੱਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਕਰ ਲਏ।

13. ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਣਾ – ਵਿਧਵਾ ਔਰਤ ਵਿਚਾਰੀ ਆਪਛ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਂਦੀ ਦਿਨ ਕੱਟ ਰਹੀ ਹੈ।

14. ਕੱਲਰ ਦਾ ਕੰਵਲ ਹੋਣਾ – ਸ੍ਰੀ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਕੱਲਰ ਦੇ ਕੰਵਲ ਸਨ, ਉਹ ਗ਼ਰੀਬ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਪਰ ਦੇਸ
ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ।

15. ਕਲੇਜਾ ਕੰਬ ਜਾਣਾ – ਅਚਾਨਕ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਸੱਪ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਦੇਖ ਮੇਰਾ ਕਲੇਜਾ ਕੰਬ ਗਿਆ।

16. ਕਲੇਜਾ ਫੜ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ – ਆਪੁ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸੁਣ ਕੇ ਮਾਂ ਕਲੇਜਾ ਫੜ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈ।

17. ਕਲੇਜਾ ਵਿੰਨਿਆ ਜਾਣਾ – ਭਾਰੀ ਮੀਹ ਨਾਲ਼ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਈ ਫ਼ਸਲ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕਲੇਜਾ ਵਿੰਨਿਆ ਗਿਆ।

18. ਕਲੇਜੇ ਭਾਂਬੜ ਬਲ਼ਨਾ – ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਨੇ ਧੋਖੇ ਨਾਲ਼ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਦੋ ਜੁਆਨ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ
ਸੁਣਦਿਆਂ ਦੇਸਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਕਲੇਜੇ ਭਾਂਬੜ ਬਲਨ ਲੱਗੇ।

19. ਕਾਇਆ ਪਲਟ ਦੇਈ – ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਕਾਇਆ ਪਲਟ ਦਿੱਤੀ।

20. ਕਾਂਜੀ ਘੋਲਨਾ – ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ ਸਮੇਂ ਗੁਆਂਢੀ ਨੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਝਗੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਛੇੜ ਕੇ ਕਾਂਜੀ ਘੋਲ਼ ਦਿੱਤੀ।

21. ਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ – ਜੇਕਰ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੇਈ ਕਾਰਾ ਹੈ ਜਾਏ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ
ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

22. ਕਾਲਜੇ ਛੁਰੀਆਂ ਮਾਰਨਾ – ਨੂੰਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਮੇਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰ ਕੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਮੇਰੇ ਕਾਲਜੇ ਛੁਰੀਆਂ
ਮਾਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

23. ਕਾਂਵਾਂ-ਰੌਲੀ ਪਾਉਣਾ – ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੀ ਬੱਚੇ ਕਾਂਵਾਂ ਰੌਲੀ ਪਾਉਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ।

24. ਕੀਤੀ-ਕਰਾਈ ਖੂਹ ‘ਚ ਪੈਣਾ – ਮੀਂਹ ਨਾਲ਼ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਬੀਜੀ ਫ਼ਸਲ ਕਰੰਡ ਹੋ ਕੇ ਕੀਤੀ-ਕਰਾਈ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈ।

25. ਕੁੱਜੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ – ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਚੌਦਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਮੂਲ-ਮੰਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਈ ਰਹੱਸਵਾਦੀ
ਫ਼ਿਲਾਸਫ਼ੀ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕੁੱਜੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

26. ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਮੌਤ ਮਰਨਾ – ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਵਿਅਕਤੀ ਅੰਤ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਮੌਤ ਮਰਦੇ ਹਨ।

27. ਕੁੱਬੇ ਨੂੰ ਲੱਤ ਰਾਸ ਆਉਡਏਈਾ – ਜਦੋਂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਦੀ ਹੈ
ਤਾਂ ਉਹ ਨਾਇਕ ਬਏ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਬੇ ਦੇ ਲੱਤ ਰਾਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

28. ਕੋਠੇ ਜਿੱਡੀ ਹੋ ਜਾਣਾ – ਜਦੋਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਧੀ ਕੋਠੇ ਜਿੱਡੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਏ ਲੱਗ ਪਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਫ਼ਿਕਰ
ਸਤਾਉਏ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।

29. ਕੌੜਾ ਘੁੱਟ ਭਰਨਾ – ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੌੜਾ ਘੁੱਟ ਭਰ ਲਿਆ।

30. ਕੰਘਾ ਹੋ ਜਾਣਾ – ਸੁਰਜੀਤ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕਾਰੇਬਾਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਕੰਘਾ ਹੋ ਗਿਆ |

’ ਅੱਖਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ 12 ਮੁਹਾਵਰੇ। Khakka Muhavare in Punjabi with Meaning

Khakka Naal Shuru Hon Wale Punjabi Muhavare (Idioms in Punjabi)

1. ਖੱਟੇ ਪਿਆ ਹੋਣਾ – ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਸਵਾਰਥੀ ਸੋਚ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮਸਲਾ
ਖੱਟੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

2. ਖ਼ਾਕ ਛਾਣਨਾ – ਜਗਦੀਪ ਨੈਕਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਖ਼ਾਕ ਛਾਦਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਕੌਮ ਨਾ ਬਣਆ।

3. ਖ਼ਾਨਿਓਂ ਜਾਣਾ – ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਟੁੱਟਾ ਰਸਤਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖ਼ਾਨਿਓਂ ਗਈ।

4. ਖ਼ਿਆਲੀ ਪੁਲਾਅ ਪਕਾਉਡਾ – ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬਸ ਖ਼ਿਆਲੀ ਪੁਲਾਅ ਪਕਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

5. ਖਿੱਲੀ ਉਡਾਉਈ – ਸਾਨੂੰ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਖਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਉਡਾਉਈ ਚਾਹੀਦੀ।

6. ਖੁੰਬ ਠੇਪਈ – ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਆਂ-ਖ਼ਰੀਆਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਖੁੰਬ ਠੌਪ ਦਿੱਤੀ।

7. ਖੂਹ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਖੂਹ ਨੂੰ ਲਾਉਣਾ – ਮੱਘਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਲੜਕੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮੱਦਦ ਵਜੋਂ ਗਿਆਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਸ਼ਗਨ ਦੀ
ਰਾਸ਼ੀ ਕਢਵਾਉਏ ਲਈ ਅੱਠ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗ ਲਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਖੂਹ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਖੂਹ ਨੂੰ ਲਾਉਣਾ।

8. ਖ਼ੂਨ ਸਫ਼ੈਦ ਹੋਣਾ – ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਸਵਾਰਥ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖ਼ੂਨ ਸਫ਼ੈਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਰਾ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ
ਰਿਹਾ ਹੈ।

9. ਖੇਰੂੰ-ਖੇਰੂੰ ਹੋ ਜਾਣਾ – ਜੇਕਰ ਰਿਸ਼ਤਿਆ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰਥ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਘਰ ਖੇਰੂੰ-ਖੇਰੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

10. ਖੀਰ ਹੋਈ – ਜੀਤ ਆਪਏ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਖੰਡ-ਖੀਰ ਹੋਈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ
ਓਪਰੀ ਨਹੀਂ ਲਗਦੀ।

‘ਗ ‘ ਅੱਖਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ 13 ਮੁਹਾਵਰੇ। Gagga Muhavare in Punjabi with Meaning

Gagga Naal Shuru Hon Wale Punjabi Muhavare (Idioms in Punjabi)

1. ਗਲ਼ ਪਿਆ ਢੋਲ ਵਜਾਉਣਾ – ਜਦੋਂ ਕੇਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਗਲ਼ ਪਿਆ ਢੋਲ ਵਜਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ
ਹੁੰਦਾ।

2. ਗਲ਼ ਪੈ ਜਾਣਾ – ਬਿਨਾਂ ਗੱਲੋਂ ਗਲ਼ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਆਦਮੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

3. ਗੱਲ ਪੱਲੇ ਬੰਨੂਹਣਾ – ਜੇ ਬੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕਹੀ ਗੱਲ ਪੱਲੇ ਨਾਲ਼ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ
ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

4. ਗਲਾ ਭਰ ਆਉਡਈਾ – ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਤੈਇ ਵਿਦੇਸ ਜਾਏ ਲਈ ਸਾਥੋਂ ਵਿਦਾ ਹੋਏ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਗਲ਼ਾ ਭਰ ਆਇਆ।

5. ਗਾਹ ਪਾਉਣਾ – ਬੱਚਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦਾ ਗਾਹ ਪਾਇਆ ਦੇਖ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ।

6. ਗਿੱਲਾ ਪੀਹਣ ਪਾਉਣਾ – ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਦਾ ਗਿੱਲਾ ਪੀਹਣ ਹੀ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

7. ਗਿੱਲੇ ਗੋਹੇ ਵਾਂਗ ਧੁਖਣਾ – ਕੁਝ ਲੋਕ ਗਿੱਲੇ ਗੋਹੇ ਵਾਂਗ ਧੁਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ।

8. ਗੁੱਡੀ ਚੜ੍ਹਨੀ – ਚੋਈਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੁੱਡੀ ਚੜ੍ਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਛਿੜ ਪਈ।

9. ਗੁਲਛਰੇ ਉਡਾਉਡਾ – ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਮਹਿਗਾਈ ਏਨੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਲਛਰੇ ਉਡਾਉਣ ਨਾਲ਼ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

10. ਗੋਂਗਲੂਆਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਝਾੜਨਾ – ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਗੌਂਗਲੂਆਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਝਾੜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

11. ਗੋਦੜੀ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਹੋਣਾ – ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁੱਤਰ ਆਪਈ ਵਿਧਵਾ ਮਾਂ ਲਈ ਗੋਦੜੀ ਦਾ ਲਾਲ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੇ
ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਆਪਈਾ ਛੋਟਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਘਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰ
ਦਿੱਤੀ।

12. ਗੰਢ ਭੇਜਣਾ – ਪੁਰਾਟੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹੱਥ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਗੰਢ ਭੇਜੀ
ਜਾਂਦੀ ਸੀ।

13 ਗੰਢ ਲੈਣਾ – ਦਰਬਾਰੇ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਕੇ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਆਪਏੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗੰਢ ਲਿਆ।

‘ਘ’ ਅੱਖਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ 10 ਮੁਹਾਵਰੇ। Ghagga Muhavare in Punjabi with Meaning

Ghagga Naal Shuru Hon Wale Punjabi Muhavare (Idioms in Punjabi)

1. ਘਰੋਂ-ਘਾਟੋਂ ਜਾਣਾ – ਚਲਾਕੀ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ਾ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਘਰੋਂ-ਘਾਟੈਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰ੍

2. ਘੋਗਲ-ਕੰਨਾ ਬਣਨਾ – ਕੁਝ ਕੰਮਚੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਕੌਮ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਘੋਗਲ਼-ਕੰਨੇ ਬਛੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

3. ਘੋਗਾ ਚਿੱਤ ਕਰਨਾ – ਗ਼ਦਰੀਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਖ਼ਬਰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਘੋਗਾ ਚਿੱਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

4. ਘੱਟ ਬੁਧੀ ਖਾਈ ਪਰ ਦੋ ਘੰਟੇ ਚਿੱਲਾਈ – ਇਸ ਮੁਹਾਵਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁੱਕਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਭੀ ਉਹ ਅਪਨੀ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ।

5. ਘੋਂਗੇ ਘਰ ਦੇ ਬਿਲਲੇ ਹੀ ਘੋਂਗੇ – ਇਸ ਮੁਹਾਵਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਅਪਨੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਰਥ ਹੈ, ਉਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਉਸਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਹੈ।

6. ਘੱਟ ਦੇ ਗੁਝੇਰੇ ਚ ਹੀ ਗੁਝਾਰਾ – ਇਸ ਮੁਹਾਵਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਥੋਡੇ ਧਨ ਨਾਲ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹੀ ਬੰਦੂਕਾਂ ਵਾਗਣ ਲੱਭੇਗਾ ਜੋ ਉਸਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਹਨ।

7. ਘੱਟ ਤੇ ਘੱਟ ਮੱਛੀ ਤੇ ਘੱਟ ਬੱਚਾ – ਇਸ ਮੁਹਾਵਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸਦਾ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਅਨੁਸਾਰ ਬਚਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

8. ਘੱਟ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਬੋਲ ਲੈਂਦਾ ਏ – ਇਸ ਮੁਹਾਵਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਕਮ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਬੜੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।

9. ਘੱਟ ਸਨਭਾਲ ਪੈਂਦਾ ਐ – ਇਸ ਮੁਹਾਵਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਦੁਖ ਵਿਚ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ।

10. ਘੱਟ ਪੈਣਾ ਦਾ ਜੋਰ – ਇਸ ਮੁਹਾਵਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਘੱਟ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਹੋਰ ਗਰਮਿੰਦਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਹੋਰ ਪਈ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਪੋਸਟ ਵਿਚ ਤੁਸੀਂ ਪੜਿਆ Punjabi Muhavare with meaning, Muhavare in Punjabi with Meanings and Sentences for class 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 CBSE & PSEB ਪੜੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੋਸਟ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸਹਾਰੇ ਕਰੋ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸਬਟੋਹ ਜਾਂਦਾ ਲੋੜ ਹੈ

- Advertisement -
TrendPunjabi
TrendPunjabi
Trend Punjabi is your Punjabi Media entertainment, music & Upcoming Punjabi movies website

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

More like this

Punjabi Essay on Guru Tegh Bahadur Ji | ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਲੇਖ

ਟਰੈਂਡ ਪੰਜਾਬੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਕਲਾਸ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8, 9, 10ਵੀਂ...

Guru Nanak Dev Ji Essay in Punjabi | ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ on Punjabi Essay

Welcome to our article about Guru Nanak Dev Ji Essay in Punjabi (ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ...

120+ Vachan Badlo in Punjabi Language | ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਬਦਲੋ

Have you ever wondered how the simple act of changing a word can completely...

Punjabi Calligraphy: Generator, Fonts and Apps

I know many of you are looking for information about Punjabi Calligraphy. If the...

Vegetable Names in Punjabi (for English Speakers)| ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ

Many people daily search for Vegetable Names in Punjabi learning Vegetable Names. If...

Spices Name in Punjabi – English | ਮਸਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ | Name Of Spices List

Many people daily search for Spices Name in Punjabi. If you are also one...